Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Hướng Linh: Triển khai một số nhiệm vụ CCHC năm 2023

15:12, Thứ Hai, 20-11-2023

Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính công ở Việt Nam đã xác định rõ 6 lĩnh vực cải cách là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Đồng thời định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách.

 Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Hướng Hóa năm 2023. UBND xã Hướng Linh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hướng Linh. Với mục tiêu tuyên truyền rộng rãi trong tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp hiểu biết cơ bản và những quan điểm, góc nhìn khác nhau về công cuộc cải cách hành chính đang được tiến hành, những thông tin cơ bản để hiểu về cải cách hành chính.

Để công tác Cải cách hành chính mang lại hiệu quả và đến gần hơn với người dân cần thực hiện tốt các giải pháp sau: