GIỚI THIỆU VỀ XÃ HƯỚNG LINH - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Hướng Linh

Hướng Linh là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tổng diện tích đất tự nhiên: 114,6653 km2, ,  toàn xã có 448 hộ, 2.418 khẩu, xã Hướng Linh thuộc xã loại 2, khu vực III (khu vực ĐBKK), toàn xã có 07 thôn đều thuộc thôn loại 2. 

]]>