Tổ chức bộ máy - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG LINH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ông Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã

Ông Hồ Chanh, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

Bà Hồ Thị Nguyệt, ĐUV, Chủ tịch UBMT xã, Trưởng  ban pháp chế

Bà Hồ Thị Van, Chủ tịch Hội LHPN xã, Trưởng ban kinh tế - xã hội

 

BAN PHÁP CHẾ

Bà Hồ Thị Nguyệt,
ĐUV, Chủ tịch UBMT xã,
Trưởng ban 

Ông Hồ Văn Ngưỡng,
Chủ tịch HND xã,
Phó Trường ban

Bà Lê Thị Thu,
Phó Chủ tịch HLHPN xã,
Ủy viên

Ông Hồ Văn Chương, Trưởng thôn Cooc,
Ủy viên

Bà Hồ Thị Xoa      Trưởng ban CTMT thôn Miệt - Pa Công, Ủy viên

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Bà Hồ Thị Van,
Chủ tịch HLHPN xã,
Trưởng ban

Ông Hồ Văn Hiệu,
ĐUV, Bí thư Xã Đoàn,
Phó Trưởng ban

Ông Hồ Linh,              ĐB.HĐND xã,     
Ủy viên

Bà Lê Thị Hướng Linh, Trường thôn Hoong Mới,
Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Hiếu, ĐUV, Công chức VH-XH xã,
Ủy viên

 

]]>