Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Công văn V/v lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở xã Hướng Linh

14:58, Thứ Ba, 21-5-2024

Công văn V/v lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở xã Hướng Linh

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 10/11/2022. Ngày 21/11/2022, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh về việc công bố Luật số: 10//2022/L- CTN, theo đó Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Thực hiện trách nhiệm của UBND xã được giao trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ ở xã Hướng Linh, Chủ tịch UBND xã đã Quyết định thành lập Tổ xây dựng và soạn thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hướng Linh.

Đến nay Tổ xây dựng và soạn thảo đã hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành quy chế và bản dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hướng Linh(Kèm theo Bản dự thảo Quy chế). Để có đầy đủ căn cứ ban hành Quy chế và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã; các đơn vị Trạm Y tế, các Trường học, các Trưởng thôn trên địa bàn nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

 1. Niêm yết công khai bản Dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hướng Linh bắt đầu từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 27/5/2024.
 2. Tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn  biết Dự thảo Quyết định ban hành quy chế, Bản dự thảo Quy chế được niêm yết tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn và đăng tải trên Trang Thông tin điện của xã Hướng Linh tại địa chỉ https://huonglinh.huonghoa.quangtri.gov.vn/
 3. Trưởng thôn có trách nhiệm phối hợp với Ban Công tác mặt trận tại thôn kịp thời tổ chức hội nghị mời cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể, đại diện các hộ gia đình trong thôn để triển khai, quán triệt nội dung của dự thảo Quy chế để Nhân dân biết.
 1. Phát phiếu lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thôn (Kể cả những hộ gia đình không tham dự hội nghị của thôn, đảm bảo mỗi gia đình được phát 01 phiếu lấy ý kiến) trong thời gian 07 ngày từ ngày 21/5/2024 đến ngày 27/5/2024. Thực hiện thu phiếu tham gia đóng góp ý kiến của Nhân dân và tổng hợp ý kiến.
 2. Gửi Biên bản niêm yết công khai dự thảo Quy chế, phiếu lấy ý kiến và bản tổng hợp ý kiến tham gia của Nhân dân trong thônvề Tổ soạn thảo chậm nhất vào ngày 28/5/2024 để tổng hợp theo quy định.
 3. Trạm Y tế, các trường học trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tham gia ý kiến vào nội dung của dự thảo. Gửi phiếu tham gia ý kiến về Tổ soạn thảo chậm nhất ngày 28/5/2024 để tổng hợp theo quy định.
 4. Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban pháp chế HĐND, các ban, ngành, đoàn thể xã, Nhân dân các thôn trên địa bàn xã nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hướng Linh gửi về Ủy ban nhân dân xã chậm nhất ngày 28/5/2024, để tổng hợp đúng thời gian quy định.

(Có dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế; dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hướng Linh; Phiếu lấy ý kiến; mẫu Biên bản tố chức hội nghị lấy ý kiến; Bảng tống hợp ý kiến kèm theo).

Rất mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, Trạm y tế, các Trường học, các Trưởng thôn và nhân dân 05 thôn trên địa bàn xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, quan tâm, nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hướng Linh./.

1. Công văn lấy ý kiến

2. Dự thảo Quyết định

3. Quy chế dân chủ cơ sở xã Hướng Linh

4. Quyết định thành lập Tổ soạn thảo

5. Phân công các thành viên tổ soạn thảo

6. Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo

Các tin khác
 • pageHolder.getStart() - 0
 • pageHolder.getNumberObjects() - 6
 • numberArticle - 6
 • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời