Thông tin chỉ đạo điều hành - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Cải cách hành chính

Thông báo chính thức triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (bản nâng cấp) trên toàn tỉnh

UBND xã Hướng Linh thông báo chính thức triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (bản nâng cấp) trên toàn tỉnh Theo Công văn số 685/VP-HCC ngày 08/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 760/UBND-VP ngày 08/5/2024 của UBND huyện Hướng Hóa về thông báo chính thức triển khai Hệ thống thông tin...

Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

UBND xã Hướng Linh Thông báo Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

Hướng dẫn công dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức xã

Hướng dẫn công dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức xã

Hướng dẫn tra cứu kết quả hồ sơ trên dịch vụ công tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn tra cứu kết quả hồ sơ trên dịch vụ công tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn tra cứu TTHC trên công dịch vụ công tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn tra cứu TTHC trên công dịch vụ công tỉnh Quảng Trị

1 2 »