Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND xã Hướng Linh

10:9, Thứ Sáu, 28-6-2024

Tải về

1. Giấy mời

2. Quyết định triệu tập đại biểu

I. Nội dung kỳ họp thứ Mười

1. Đại biểu HĐND xã sẽ Nghe và cho ý kiến về các báo cáo do UBND xã trình bày. Cụ thể sau:

- Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo của UBND xã tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 06 tháng đầu năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

- Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2024  và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo của UBND xã về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ Mười, HĐND xã khóa XII.       

2. Nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận TQVN xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

3. Nghe Thường trực HĐND xã; các Ban HĐND xã trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã.

4.  Báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu bao gồm:

- Báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo của Thường trực HĐND xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười, HĐND khóa XII.

- Báo cáo công tác điều hành và chỉ đạo của UBND xã 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ  06 tháng cuối năm  2024.

- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2024  và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

5. Thảo luận, chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

5.1. Thảo luận và chất vấn.

5.2. Lãnh đạo UBND xã trả lời chất vấn.

5.3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã kết luận một số vấn đề liên quan.

6. Hội đồng nhân dân xã ban hành các nghị quyết sau:

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

- Nghị quyết về Phê chuẩn báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2025.

- Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

II. Thời gian: 01 ngày. Khai mạc vào lúc 07 giờ 30’, ngày 05/7/2024 (Thứ Sáu).

III. Địa điểm: Hội trường trụ sở xã Hướng Linh.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND xã Hướng Linh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời